Търговско Право – Изкупуваме Фирми със Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 час …

Дата на публикуване: 11.10.2014, 16:24 | Име за контакт: НОВЕ КОНСУЛТ ВТ | Община: общ. Силистра | Нас. място: ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА | Телефон: 0884 57 80 53

Търговско Право – Изкупуваме Фирми със Задължения + Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 час …

Адвокатска кантора Търговско Право – ИЗКУПУВАНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Предлагаме Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !

Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство – Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие !

Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !

Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна по Обстоятелствата – Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата … !!!

Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.

Вписване на промени на обстоятелства – Промяна на Собственик , Промяна на Адрес – седалище , Промяна на Управител , Промяна на Съдружници , Покупко – Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон – Ние Изготвяме и подаваме всички документи – Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата … !!!

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори – Заповядайте при Нас , Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !

TЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО

В областта на търговското – фирмено право основните услуги, които кантората предлага са :

1. Учредяване и регистрация на търговци и търговски дружества и консорциуми (ЕТ, ООД, ЕООД, АД)

2. Промяна и прекратяване на търговци и търговски дружества и консорциуми

3. Преобразуване на търговски дружества (сливане, вливане, разделяне и отделяне)

4. Изготвяне на договори

5. Консултиране на сделки

6. Сделки с търговски предприятия

7. Обжалване на административни актове

8. Обжалване на наказателни постановления

9. Обжалване на ревизионни актове

10. Ликвидация

11. Несъстоятелност

12. Обезпечаване на вземания

13. Принудително изпълнение

14. Защита срещу принудително изпълнение

15. Трудовоправни консултации

16. Представителство пред съд

17. Представителство пред административни органи и органи на местната власт

18. Представителство пред контрагенти и други лица

Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз начин за решение – Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39

+359 884 57 80 53

+359 877 37 20 83

www.noveconsultvt.blogspot.com
www.kupuvamefirmi.run-bg.com

Сподели: Twitter | Facebook | Email

Докладвай за спам или злонамереност

Свържете се с обявителя